Stanovy

Stanovy Národní mládeže, z.s.

1. Úvodní ustanovení
– Název spolku: Národní mládež, z. s.
– Sídlo spolku: Josefa Růžičky 352, Rokycany – Nové Město 337 01

2. Cíle spolku
– Sdružovat mladé lidi s vlasteneckými názory a se zájmem o veřejné dění.
– Zvyšovat morálku a řídicí znalosti mladých lidí v České republice a tím přispět k tomu, aby
zde vznikl svobodný, svrchovaný a demokratický stát, v němž budou politická rozhodnutí
odpovídat potřebám českého národa.
– Pořádat veřejná shromáždění, přednášky, kulturní a dobročinné události apod.

3. Orgány spolku

Předseda je statutárním orgánem spolku. Zastupuje spolek navenek, zejména při jednání
s úřady a jinými institucemi. Může jím být zvolen člen spolku ve věku nad 18 let.

Předsednictvo je výkonným orgánem spolku. Je tvořeno předsedou a 4 místopředsedy. Jeho
úkolem je řídit spolek, vést jeho hospodaření a seznam členů, přijímat a vylučovat členy,
rozhodovat o konkrétních činnostech spolku a o spolupráci s dalšími spolky. Hlasuje se v něm
prostou většinou; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Je voleno sněmem na 3 roky.

Sněm je nejvyšším orgánem spolku. Je tvořen delegáty z jednotlivých MS a zástupci těch
členů, kteří dosud v žádném MS nejsou. Schází se nejméně jednou za 3 roky. Svolává jej
předsednictvo; může být svolán i bez rozhodnutí předsednictva, požádá-li o to alespoň třetina
předsedů MS. Sněm volí předsednictvo a KR, rozhoduje o změnách stanov, vyjadřuje se
k činnosti spolku, může rozhodnout o rozpuštění spolku.

Kontrolní rada (KR) je dozorčím orgánem spolku, sestává z předsedy KR a dalších 2
členů. Dohlíží na činnost předsednictva, na jeho hospodaření a posuzuje případné spory ve
spolku

4. Místní sdružení (MS)
– Místní sdružení je organizační podjednotkou spolku, je tvořeno nejméně 3 členy a vázáno na
konkrétní obec či oblast ČR.
– MS nemá vlastní právní subjektivitu, ale předsednictvo na něj může delegovat některé své
pravomoci a úkoly pro konkrétní oblast.
– MS volí nejméně jednou za 3 roky svého předsedu, který zodpovídá za aktivity MS a jeho
členů. Také ze svého středu volí delegáty, kteří se zúčastní sněmu.

5. Členství ve spolku
– Členem může být občan České republiky ve věku 14-35 let. O přijetí zájemce o členství
rozhoduje předsednictvo, členství vzniká jeho rozhodnutím.
– Členství je slučitelné s členstvím v Národní demokracii, popř. v jiné politické straně, pokud
ovšem tato strana prosazuje vlastenecké myšlenky a svrchovanost ČR.

– Člen má právo:
– účastnit se schůzí a aktivit spolku
– volit a být volen do orgánů spolku
– předkládat připomínky a náměty předsedovi MS, popř. předsednictvu spolku
– kdykoliv ze spolku vystoupit, pokud to písemně oznámí předsednictvu.

– Člen má povinnost:
– platit členské příspěvky
– účastnit se v rámci svých možností aktivit spolku a dbát na jeho dobré jméno.

– Člen může být vyloučen předsednictvem, pokud nezaplatí členské příspěvky dva roky po
sobě nebo pokud hrubě porušuje stanovy či dělá spolku špatné jméno. Vyloučený člen se
může odvolat ke KR, která poté posoudí, zda jeho vyloučení bylo oprávněné.

6. Hospodaření spolku
– Za hospodaření spolku je zodpovědné předsednictvo.
– Příjmy spolku tvoří členské příspěvky, dále pak případné dary od fyzických i právnických
osob se sídlem v České republice. Spolek zásadně nepřijímá dotace a granty z peněz
daňových poplatníků, a to včetně dotací EU.
– Výši členských příspěvků stanoví předsednictvo.
– V případě rozpuštění spolku budou zbylé prostředky využity na dobročinné účely dle výběru
předsednictva.

Stanovy Národní mládeže

 

 

 

 

 

 

 

Plné znění stanov zde – stanovy.pdf [78kb]